Hafan Cyrsiau Dechrau Caplaniaeth

Dechrau Caplaniaeth

Trosolwg o'r Cwrs Dechrau Caplaniaeth

Mae Dechrau Caplaniaeth yn gwrs sefydlu pum diwrnod i gaplaniaid sydd yn gweithio ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol. Fe’i cynlluniwyd yn seiliedig ar brofiad ac anghenion caplaniaid newydd i’r swydd. Mae Dechrau Caplaniaeth yn atgyfnerthu rhaglenni sefydlu mewnol a rheolaeth leol.

Mae’r cwrs yn cefnogi caplaniaid ac yn annog nhw i fod yn ymarferwyr diogel ac effeithiol, sy’n medru gwneud cyfraniad arbennig. Mae Dechrau Caplaniaeth wedi ei ddatblygu ar Fframwaith Gymwyseddau yr UKBHC. Croesewir ceisiadau gan unrhyw Gaplaniaid neu wirfodddolwyr, waeth beth yw eu crefydd neu gred.

Mae ein hystafelloedd trafod wedi’i hwyluso er mwyn galluogi myfyrwyr i weithio ochr yn ochr â chyfoedion â phrofiadau tebyg.

Nid oes unrhyw ofynion mynediad academaidd

Wrth roi ei pholisïau, gweithdrefnau a gweithgaredd ar waith, fe sicrha Padarn Sant ei bod yn rhoi ystyriaeth i alluogi cyfranogaeth lawn gan bob myfyriwr ag anableddau ym mhob agwedd o’i fywyd academaidd a chymdeithasol.

Sut Gyflwynir Dechrau Caplaniaeth

Rydym yn cynllunio i gynnal einrhaglen breswyl. Bydd dysgu yn cynnwys cyflwyniadau a thrafodethau myfyriol mewn grwpiau. Bydd cyfle ar gyfer rhwydweithio anffurfiol. Os bydd cyfyngiadau COVID-19 pellach byddwn yn ailgyflwyno Zoom fel dull cyflwyno'r amserlen.

Fe gynllunnir yr amserlen mewn cydweithrediad â chyfranogwyr blaenorol.

Mae’r amserlen yn seiliedig ar barthau o Fframwaith Gallu a Chymwyseddau NES yr Alban i Gaplaniaid Iechyd a Gofal (ac un o’n rhai ni!)

Dyddiadau y Cyrsiau Nesaf

Dyddiad Hyd y Cwrs
Dydd Sadwrn 29 Hydref- Dydd Mercher 2 Tachwedd 2022 5 diwrnod (yn gorffen 12.30 pm 2 Tachwedd 2022)
Dydd Sadwrn 4 Mawrth - Dydd Mercher 8 Mawrth 2023 5 diwrnod (yn gorffen 12.30 pm 8 Mawrth 2023)
Dydd Sadwrn 14 Hydref - Dydd Mercher 18 Hydref 2023 5 diwrnod (yn gorffen 12.30 pm 18 Hydref 2023)
Dydd Sadwrn 9 Mawrth - Dydd Mercher 13 Mawrth 2023 5 diwrnod (yn gorffen 12.30 pm 13 Mawrth 2023)

Ffioedd ar gyfer Dechrau Caplaniaeth

Ein ffioedd ar gyfer Dechrau Caplaniaeth y flwyddyn academaidd hwn ydy:

  • Caplaniaid: £860 (30 lle)
  • Caplaniaid Gwirfoddol (ar dderbyn tystiolaeth o Gytundeb Gwirfoddol): £330 (2 places)

Bydd llefydd yn cael eu cynnig ar sail cyntaf i'r felin yn dilyn taliad o anfoneb. Mae'r holl gostau yn cynnwys Llety.

Mwy o wybodaeth ac Ymgeisio

Mae Dechrau Caplaniaeth yn agored i unrhyw Gaplan / Cynorthwywyr I Gaplaniaid / Gofalwyr Ysbrydol â phrofiad o lai na dwy flynedd.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 4 wythnos cyn ddechrau'r cwrs.

Gallwch lawr lwytho Llawlyfr y cwrs a hefyd Lawlyfr Paratoi o Flaenllaw isod:

Llawlyfr Cwrs Dechrau Caplaniaeth

Llawlyfr Paratoi o Flaenllaw

Cliciwch isod i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs ac fe ddewn yn ôl atoch cyn gynted a phosib.

Datblygiad Proffesiynol Pellach

Os hoffech hyfforddiant mwy sylweddol, yn dilyn dwy flynedd o brofiad fel caplan, gallwch ymgeisio ar ein rhaglen ôl-radd sef MA Astudiaethau Caplaniaeth

Gan ein bod a dros 20 mlynedd o brofiad o alluogi caplaniaid ar draws y Deyrnas Unedig a thu hwnt mae yna ddigon o resymau dros ymuno gyda ni ym Mhadarn Sant.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch:

Tina Franklin

Suzanne Robinson

Cydlynydd Cofrestru a Rhaglenni Ôl-raddedig
tina.franklin@stpadarns.ac.uk
Ffôn: 02920 838009
Cynorthwy-ydd Dechrau Caplaniaeth
suzanne.robinson@stpadarns.ac.uk
Ffôn: 02920 563379