Hafan Cyrsiau Diwinyddiaeth Ar Gyfer Bywyd

Diwinyddiaeth Ar Gyfer Bywyd

Theology for LIfe 1 .jpg

BTh (Anrhydedd) Diwinyddiaeth ar gyfer Disgyblaeth, Gweinidogaeth a Chenhadaeth

Gwybodaeth i ymgeiswyr

Mae Diwinyddiaeth ar gyfer Bywyd yn rhaglen astudio diwinyddol sydd yn cael ei gynnal gan Athrofa Padarn Sant ar rhan yr Eglwys yng Nghymru ac fe'i achredir gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Gwyliwch y fideo isod i ddarganfod mwy am y cwrs:

Mae'r cwrs yn helpu bobl i ddyfnhau eu dealltwriaeth diwinyddol ac i gael budd astudio'n academaidd i gefnogi'r Eglwys yn ehangach. Mae'r cwrs hefyd yn un rhan o’r hyfforddiant i’r rheiny sy’n paratoi i’r Weinidogaeth Ordeinedig a Thrwyddedig. Bydd yn rhaid i'r rheiny sy'n hyfforddi i'r weinidogaeth hefyd fynd drwy broses dethol yr Eglwys yng Nghymru ac ymgymryd á gofynion hyfforddi eraill. Mae'r cwrs wedi ysbrydoli rhai myfyrwyr i archwilio ei galwad i'r weinidogaeth.

Lecture.jpg

Gofynion Mynediad

Bydd ymgeiswyr o dan 21 oed angen 64 Pwynt Tariff UCAS ( megis dau D ac E mewn Lefel A neu cyfwerth).

Lle nad ydy’r ymgeiswyr yn cwrdd â'r gofynion mynediad arferol, neu ei bod nhw dros 21 oed, gellir caniatau mynediad os oes gan yr ymgeiswyr brofiad / gymwysterau sy’n awgrymu y gallant lwyddo ar y cwrs.

Gellir ddod o hyd i'r polisi derbyn wrth glicio y botwm ar waelod y dudalen.

Summer School.jpg

Gwybodaeth am y cwrs

Bydd bob modiwl yn cynnwys 20 o oriau cyswllt gyda 180 o oriau yn rhagor o astudiaethau annibynnol.. Gall yr astidiaethau annibynnol gynnwys darllen penodol ar gyfer sesiwn grŵp, darllen cyffredinol am bwnc megis astudiaethau beiblaidd, addoliad, trafodaethau â myfyrwyr eraill a gwaith aseiniad. Bydd gofyn am cryn dipyn o ymrwymiad ac ymroddiad gan bob aelod o’r grŵp er mwyn gael budd o gymryd rhan. Bydd angen sgiliau TGCh sylfaenol megis y gallu i ddefmyddio gwefannau, e-bostio a chyflwyno aseiniadau. Fe rhoddir mynediad llawn i rhaglen Office 365 i bob myfyriwr.

Bob tymor, daw’r myfyrwyr at ei gilydd mewn lleoliad yn eu hardal ar gyfer seminar rhagarweiniol hanner diwrnod ar ddydd Sadwrn. Byddant yn trafod pwnc astudiaethau’r tymor. Bydd myfyrwyr wedyn yn cwrdd mewn grwpiau bach lleol gyda hwylusydd am wyth sesiwn. Yr adnoddau ar gyfer y rhain yw gwerslyfr, llawlyfr a deunyddiau darllen ac adnoddau eraill sy’n cael eu darparu ar ein platfform e-ddysgu Moodle. Mae’r llawlyfr yn cynnwys popeth y bydd ei hangen yn sesiynau’r grŵp.

Bydd ail seminar yn acel ei gynnal yng nghanol pob tymor, yn edrych ar agweddau ymarferol y pwnc a’r cysylltiad rhyngddo ef a bywyd yr eglwys a bywyd bob dydd, ac mae hefyd yn help gydag aseiniadau. Bydd aseiniad ysgrifenedig bob tymor (cyfanswm o ryw 4000-5000 o eiriau).Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno yn Saesneg, er hyn gall dysgwyr wneud cias am Diwtor sy'n siarad Cymraeg, ac fe allant gyflwno aseiniadau yn Gymraeg. Gallwch

Cynnwys y Cwrs

Mae'r cwrs yn agel ei rhannu i 3 lefel, mae pob lefel yn cymryd 2 flynedd i gwblhau. Bydd midiwlau Blwyddyn A yn cael eu cyflwyno yn 2020/2021 a modiwlau Blwyddyn B yn 2021/2022

Dim ond y rheiny sydd wedi eu noddi gan eu Esgob i wneud hyfforddianr llawn amser ar gyfer y weinidogaeth drwyddedig all astudio'r cwrs yn llawn amser.

Gallwch weld gwybodaeth fwy manwl am y rhaglen yma

Ymrestru

I weld cytundeb ymrestru myfyriwr Prifysgol y Drindod Dewi Sant cliciwch yma

Y Modiwlau ar gyfer 2020/21 ydy:

LEFEL 4 BLWYDDYN A LEFEL 4 BLWYDDYN B LEFEL 5 BLWYDDYN A LEFEL 5 BLWYDDYN B LEFEL 6 - LEFEL GRADD- BLWYDDYN A LEFEL 6- LEFEL GRADD BLWYDDYN B
Cyflwyno Athrawiaeth Gristnogol Cyflwyno Addoliad Anglicanaidd Archwilio Dehongli Beiblaidd Archwilio Dull Ganonaidd o Ddarllen yr Ysgrythur Ymgysylltu Arweinyddiaeth Gristnogol a'r Beibl Ymgysylltu Cristoleg o'r Testament Newydd a'r Credoau
Cyflwyno’r Hen Destament Cyflwyno'r Testament Newydd Archwilio Cristonogaeth yng Nghymru: Y Gorffennol, Presenneol a'r Dyfodol Archwilio Athrawiaeth Gristnogol Ymgysylltu Ymarfer Bugeiliol a Seicoleg Ymgysylltu Diwinyddiaeth Dwylliant Gyfoes
Cyflwynp Cenhadaeth Gristnogol Cyflwyno Diwinyddiaeth Ymarferol Archwilio Meddwl Moesegol Cristnogol heddiw Archwilio Eglwys Genhadol Ymgysylltu Diwinyddiaeth Sacramentaidd a Chenhadaeth Ymgysylltu Apolgeteg a Gwyddoniaeth

Bydd myfyrwyr sydd yn cwblhau lefel 4 yn ennill Tystystgrif mewn Diwnyddiaeth a Disgyblaeth o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Bydd myfyrwyr sy'n cwblhau lefel 5 yn ennill Diploma a chwblhau lefel 6 yn ennill gradd BTh.

Trafodwch gyda ni mor gynnar yn y broses a phosib os ydych wedi astudio Diwinyddiaeth yn academaidd yn flaenorol, gan ei fod yn bosib y fedrwch ddechrau'r cwrs ar lefel Diploma.

Ffioedd y cwrs ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2020/2021 yw £120 y flwyddyn. Ceir anfoneb gan y Corff Cynrychiolwyr am gostau'r cwrs. Gellir gwneud trefniadau am gynllun talu i wasgaru'r gost.

Cyfnod Sefydlu ar y Cwrs

Mae Athrofa Padarn Sant yn cynnig y cyfle i ddarpar myfyrwyr i gymryd rhan mewn cwrs sefydlu i gyfwyno themâu allweddol, syniadau a ffyrdd o ddysgu mewn amgylchedd anffurfiol a chefnogol.

Am fwy o wybodaeth ac i ddangos diddordeb yn y cwrs cysylltwch:

enquiries@stpadarns.ac.uk
Gellir ddod o hyd i fwy o wybodaeth am ein Polisi Derbyn isod